Articles

ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ

In Journals on February 15, 2011 by fishix

เนื่องด้วยข้าพเจ้าจักต้องเตรียมตัวสอบวัดความรู้ หรือที่เรียกเปนภาษาฝรั่งว่า กัมปรีเฮนซีฟ เอ็กซาม อันจักมีขึ้นในเดือน ๖ นี้ ข้าพเจ้าจึงจักหายไปช่วงจตุมาสหนึ่ง หรือจนกว่าเอ็กซามจะเสร็จสิ้นกระบวนความ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisements

2 Responses to “ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ”

  1. กดไลค์ดีมะ

  2. ดี ๆ กดไปเลย ฮ่า ๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: